Contributiebedragen 2021

Van harte welkom bij Gymnet Purmerend.

Met deze informatie, willen wij u als kandidaat lid, in het kort informeren en wegwijs maken over het lidmaatschap en de diverse tarieven per productgroep. Als kandidaat lid wordt u in de gelegenheid gesteld twee keer gratis een proefles te volgen waarna u wordt geacht te beslissen of u, of uw kind lid wenst te worden van een gekozen productgroep van Gymnet Purmerend.
Het lidmaatschap gaat in, in de week dat er voor de derde maal aan een les wordt deelgenomen.

Vakantie
Tijdens de schoolvakanties wordt er geen lesgegeven en het vakantierooster loopt vrijwel gelijk met dat van de basisscholen.

Inschrijfprocedure
Wij verzoeken u het inschrijfformulier volledig liefst in blokletters ingevuld en voorzien van uw handtekening zo snel mogelijk bij de leiding in te leveren. Een geheim telefoonnummer gebruiken wij uitsluitend indien dat werkelijk noodzakelijk is. Bijvoorbeeld wanneer er een ongelukje zou gebeuren tijdens de les of als uw kind tijdens de les ziek wordt.

Inning van contributie en inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt € 20,00 en wordt samen met de eerste contributie-inning in rekening gebracht. De contributie is gekoppeld aan een periode van +/- 20 lesweken, en dient in twee termijnen bij vooruitbetaling te geschieden. De contributie wordt eind januari en eind augustus via automatische incasso geïnd. Wanneer u in de loop van het seizoen lid wordt, wordt de contributie naar evenredigheid in rekening gebracht.

Opzeggen lidmaatschap
Opzegging dient uitsluitend schriftelijk per post of per e-mail voor 1 juni of voor 1 december in het bezit te zijn van de Ledenadministratie. Voor verzending per post kunt u gebruik maken zonder postzegel van  Antwoordnummer 121, 1440 VB Purmerend. De inning van contributie vindt uitsluitend plaats door middel van automatische incasso (zie machtiging op het inschrijfformulier),  t.g.v. ons bankrekeningnummer IBAN NL66INGB0009031860 BIC INGBNL2A.

De kosten voor aanmaningen worden doorberekend.
In verband met administratieve redenen zijn contante betalingen niet mogelijk.

Het totaal overzicht verkrijgt u via onderstaande link:
Contributiebedrage 1e halfjaar

Belangrijke informatie: Verhoging contributie afdracht KNGU

Jeugdfonds Sport & Cultuur Gemeente Purmerend
Als het financieel niet mogelijk is dat uw kind kan sporten, dan kunt u misschien een beroep doen op het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Ga naar deze website voor meer informatie: Jeugdfonds Sport & Cultuur

Vergoeding sport activiteiten Als u een laag besteedbaar inkomen heeft, dan kunt u vanaf de leeftijd van 21 jaar in aanmerking komen voor een vergoedingsmogelijkheid voor sportieve activiteiten. Kosten die worden gemaakt in verband met sport, kunnen na aanmelden worden gedeclareerd bij Bureau MeerDoen Purmerend.

Hoe kunt u de regeling aanvragen? Wilt u weten of u gebruik kunt maken van de regeling Vergoeding sportieve activiteiten, of wilt u de regeling aanvragen? Ga naar website MeerDoen Regeling .

Tot slot
Voor inlichtingen, vragen en in onvoorziene omstandigheden,  kunt u ons mailen en natuurlijk ook schrijven. Vergeet niet bij correspondentie altijd uw lidmaatschapsnummer, geboortedatum en telefoonnummer te vermelden. Zaken betreffende de contributie kunt u e-mailen naar info@gymnet.nl. Het correspondentieadres van Gymnet Purmerend is Antwoordnummer 121, 1440 VB Purmerend of Postbus 1149, 1440 BC Purmerend.
Voor actuele informatie kunt u terecht op deze website.

Wij wensen u veel sportieve uurtjes bij onze vereniging toe.
Het bestuur van Gymnet Purmerend.