Contributiebedragen -2024

Van harte welkom bij GymNet Purmerend.
Met deze informatie, willen wij u als kandidaat lid, in het kort informeren en wegwijs maken over het lidmaatschap en de diverse tarieven per productgroep. Als kandidaat lid wordt u in de gelegenheid gesteld twee keer gratis een proefles te volgen waarna u wordt geacht te beslissen of u, of uw kind lid wenst te worden van een gekozen productgroep van GymNet Purmerend. Het lidmaatschap gaat in, in de week dat er voor de derde maal aan een les wordt deelgenomen. 
Contributie overzicht GymNet Purmerend 2023-2024
Inschrijfprocedure
Wij verzoeken u het inschrijfformulier volledig liefst in blokletters ingevuld en voorzien van uw handtekening zo snel mogelijk bij de leiding in te leveren.
Een geheim telefoonnummer gebruiken wij uitsluitend indien dat werkelijk noodzakelijk is. Bijvoorbeeld wanneer er een ongelukje zou gebeuren of bij ziekte tijdens de les.
Tijdens de schoolvakanties wordt er geen les gegeven en het vakantierooster loopt vrijwel gelijk met dat van de basisscholen. Zie website www.gymnet.nl
Inning van contributie en inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt € 20,00 en wordt samen met de eerste contributie-inning in rekening gebracht. De contributie is gekoppeld aan een half jaar per contributie inning en dient bij vooruitbetaling te geschieden. De contributie wordt eind januari en eind augustus via Club Collect als automatische incasso geïnd. Wanneer u in de loop van het seizoen lid wordt, wordt de contributie naar evenredigheid in rekening gebracht. Opzegging dient uitsluitend schriftelijk, mag per e-mail info@gymnet.nl voor 1 juni (dan mag er nog tot aan de zomervakantie aan de les worden deelgenomen)
of voor 1 december 2024 (dan mag er nog tot eind januari 2025 worden deelgenomen) in het bezit te zijn van de Ledenadministratie.
De inning van contributie vindt uitsluitend plaats door middel van automatische incasso (zie machtiging op het inschrijfformulier).
Tot slot
Voor inlichtingen en vragen mag u een mail sturen naar info@gymnet.nl Vergeet niet bij correspondentie altijd uw naam, geboortedatum en telefoonnummer te vermelden.
 Voor actuele informatie kunt u terecht op onze website www.gymnet.nl/contributie/

Wij wensen u veel sportieve uurtjes bij onze vereniging toe. Het bestuur van GymNet Purmerend.