Categoriearchief: Bestuur Nieuws

Uitnodiging en Agenda ALV (voor wettelijke vertegenwoordigers van en leden)

logo-8aGraag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering

deze zal plaats vinden op:
woensdag 11 mei aanvang 20:30 uur
in de OBS Wheermolen
Dr Albert Schweitzerlaan 32a
1443 WT Purmerend

Agenda van de algemene leden vergadering :
Deel 1

1     Opening
2     Ingekomen stukken
3     Goedkeuring notulen extra ledenvergadering 2015
4     Vaststelling jaarrekening 2015

  • Balans per 31 december 2015
  • Verlies en winst rekening 2015

5     Verslag kascommissie
6     Benoeming kascommissie
7     Vaststellen begroting 2016
8     Resultaten en goedkeuring gevoerde beleid
9     Kandidaatstelling/verkiezing bestuursleden
10  aanpassing in het huishoudelijk reglement

  1. Het kunnen schorsen/royeren van een jeugdlid bij ernstige misdragingen van een ouder / verzorger.
  2. Loskoppelen van de KNGU contributie uit onze basiscontributie zodat KNGU verhogingen voortaan direct door belast kunnen worden.

11  Mandaat bestuur om te kunnen handelen bij eventueel faillissement KNGU
12  Rondvraag
Pauze

Deel 2
Presentatie van  de nieuwe sporthal door Sylvia de Blij (omgevingsmanager Projectbureau Gemeente Purmerend).

Hier vindt u de notulen van de Extra ledenvergadering en de  Jaarrekening van 2015.
Deze uitnodiging.

Graag tot woensdag 11 mei,.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Gymnet-Purmerend