Lidmaatschap

Belangrijke informatie omtrent het lidmaatschap van GymNet Purmerend

Contributie en betaling

Contributie

Bij Gymnet Purmerend kunt u de contributie alleen betalen door het afgeven van een automatische incasso. De jaarlijkse contributie wordt vóór aanvang van het seizoen vastgesteld. Betaling van de contributie geschiedt in twee termijnen bij vooruitbetaling. De contributie wordt eind januari en eind augustus van uw rekening afgeschreven. Begint uw lidmaatschap in het lopende seizoen dan wordt een evenredig deel van de contributie in rekening gebracht.

Op het inschrijfformulier heeft u aangegeven dat u de vereniging machtigt de contributie automatisch van uw rekening at te schrijven.

De actuele contributie-bedragen kunt u vinden op onze website www.gymnet.nl

Niet tijdig voldoen van de contributie

Wanneer wij de contributie niet tijdig kunnen innen (bijvoorbeeld door intrekking van de machtiging of door saldotekort) zijn wij genoodzaakt u een herinnering te sturen. Voor deze eerste herinnering brengen wij geen kosten in rekening. Bij een volgende aanmaning berekenen wij €40,00 administratiekosten en stellen u daarbij tevens formeel in gebreke. Indien wij de achterstallige contributie, inclusief de berekende administratiekosten, daarna niet binnen een redelijke termijn ontvangen, geven we de vordering uit handen. In dat geval worden ook de daaraan verbonden kosten en rente op u verhaald. Deze kosten kunnen aanzienlijk zijn.

Daar u bekend bent met het lidmaatschap en de daaraan verbonden verplichtingen, ontheft het uitblijven van de incasso u niet van de verplichting binnen redelijke termijn te betalen. Om ergernissen en misverstanden te voorkomen, verzoeken wij u wanneer dit onverhoopt mocht voorkomen contact op te nemen met de ledenadministratie. Het meest doeltreffende doet u dat door een emailbericht te sturen aan info@gymnet.nl

Opzeggen van het lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan statutair alleen schriftelijk via ons emailadres info@gymnet.nl Het is niet mogelijk dit mondeling bij de leiding te doen, evenmin kunt u een schriftelijke opzegging aan de leiding geven. U kunt voor opzegging het formulier beëindiging lidmaatschap (dat o.a. bij de leiding verkrijgbaar is) naar ons correspondentieadres sturen of zelf een briefje schrijven en per email sturen naar info@gymnet.nl Bij opzeggen graag altijd uw lidmaatschapsnummer en/of geboortedatum vermelden.

Wisseling van leiding

Het vertrek van een leerkracht van een lesuur waarbij door ons een vervanger is geregeld is geen reden voor tussentijdse opzegging van het lidmaatschap.

Datum van opzegging

Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 juni of 1 december voorafgaand aan de volgende betalingstermijn te zijn ontvangen. U mag dan tot het einde van de contributieperiode meedoen aan de lessen (eindecontributieperiode vindt u terug op het factuur). Wordt uw opzegging na 1 juni of 1 december ontvangen, dan bent u over de volgende betaalperiode nog contributie verschuldigd.

Bevestiging

Binnen twee weken na ontvangst van uw opzegging ontvangt u van ons een bevestiging. Heeft u deze bevestiging na twee weken niet gekregen, verzoeken wij u dringend, ter voorkoming van misverstanden, hierover contact met ons op te nemen door email te sturen naar info@gymnet.nl

Opschorting lidmaatschap

Indien u of uw kind door ziekte of blessure langdurig, dat wil zeggen meerdere weken, niet aan de lessen kunt deelnemen zijn wij doorgaans genegen het lidmaatschap op te schorten, mits u direct via emailadres info@gymnet.nl om zo’n opschorting verzocht heeft en de contributie heeft betaald, opschorting met terugwerkende kracht is niet mogelijk! De aanvraag tot opschorting lidmaatschap wordt door het bestuur beoordeeld en daarna wel of niet gehonoreerd.

Mutaties

Als u of uw kind van lesgroep verandert of ook andere lessen gaat volgen, dient u door de leiding een mutatieformulier in te laten vullen en dit zelf te ondertekenen. Wanneer uw kind op grond van leeftijd naar een volgend lesuur doorschuift is geen mutatieformulier nodig.

Bedanken voor het lidmaatschap kan op twee manieren, schriftelijk of via mail.
De ledenadministratie is te bereiken via email:
info@gymnet.nl
en/of
GymNet Purmerend
Antwoordnummer 121
1440 VB Purmerend

Het opzegformulier kunt u hier als  einde-lidmaatschapformulier (.doc formulier) downloaden. Wij willen u nogmaals erop wijzen dat er een bepaalde opzegtermijn in acht dient te worden genomen. Dit en alle andere verenigingsregels zijn terug te vinden in ons huishoudelijk reglement. Dit reglement is te vinden onder de menu knop Over de Vereniging onder Informatie.